Paslanmayan kalibrlənmiş kvadrat köndələn kəsiyə malik mildən ibarətdir. Həm isti yayma (20x20 və daha çox), həm də soyuq yayma (müvafiq olaraq 6x6 – 60x60) üsulu ilə hazırlanır.

Paslanmayan kvadrat daha çox qida və kimya sənayelərindən tutmuş tikinti və maşınqayırmaya qədər olan çox geniş sektorda hazır məhsulun istehsalında pəstah qismində istifadə olunur. 

Paslanmayan kvadratların istifadə edildiyi daha məşhur sahə yük və minik nəqliyyatı üçün detalların istehsalıdır. Məmulatlar olduqca möhkəm komplektləşdiricilər yaratmağa imkan verir, onların xidmət müddəti onilliklərlə ölçülür. İnkaredilməz üstünlüklərdən biri də odur ki, paslanmayan poladdan hazırlanmış kvadratlar demək olar ki, korroziyaya məruz qalmır ki, bu da mexanizm və maşınların işləmə qabiliyyətini artırır. Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda, paslanmayan kvadratlar sortluq və fason prokatında təkrar emal üçün pəstahların hazırlanması zamanı aktiv şəkildə istifadə olunur.

Paslanmayan kvadratın tərəfi adətən altı millimetrdən iki yüz millimetrədək olan intervalda dəyişir. Kalibrlənmiş poladdan hazırlanan paslanmayan kvadratın tərəfinin ölçüsü (burada da buna xas hazırlama xarakteri və istifadə sahəsi var) üç millimetrdən yüz millimetrədək olur. Lakin bu ölçülər, sifarişçinin tələbi ilə, həmişə dəyişdirilə bilər. 

Paslanmayan kvadrat növləri

Paslanmayan kvadratlar səthlərinə görə bir neçə növə bölünür: mat, cilalanmış, güzgü və super güzgü. Super güzgü və güzgü kvadratlarının qalınlığı, çəkisi adətən az olur və onlar dekorativ məqsədlərlə istifadə olunur.